Algemene Voorwaarden Comedi Coaching

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Comedi Coaching

  De praktijk Comedi Coaching vestigingsadres Sandenburgerlaan 6 te Doorn en postadres Kornet 2 te Soest. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56966520.Coach/begeleider/trauma therapeut/trainer
  Simone Kornalijnslijper, eigenaresse praktijk Comedi Coaching. Opgeleid tot paardencoach voor volwassen en kinderen, systemisch paardencoach, intuïtie coach, IZR trauma therapeut en (balans)coach.Cliënt
  De cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen of hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de coach afnemen en/of een (online) training of workshop volgen.Coaching/begeleiding
  1-op-1 begeleiding met de cliënt.Training/workshop
  (Online) Training, opleiding, cursus, workshop, groepscoaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.

  Opdrachtgever
  De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot coaching en/of training is gesloten.

  Deelnemer
  De natuurlijke persoon die aan coaching en/of training deelneemt.

 2. Toepasselijkheid
  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, diensten, aanbiedingen en/of overige (rechts)handelingen tussen Comedi Coaching en opdrachtgever/deelnemer/cliënt.
 3. Overeenkomst
  3.1 De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een coaching en/of training komt tot stand door schriftelijke/e-mail/whatsapp/mondelinge bevestiging door Comedi Coaching aan de opdrachtgever/deelnemer/cliënt voor deelname aan coaching en/of training.
  3.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn uitsluitend bindend als die schriftelijk door Comedi Coaching zijn bevestigd.

  Coaching

 4. Vertrouwelijkheid
  De coach is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachsessies.Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt vooraf aan de cliënt om toestemming gevraagd.
 5. Investering
  Voordat de afspraak voor de coaching wordt gemaakt, wordt door de coach aan de opdrachtgever het tarief (inclusief BTW, tenzij anders aangegeven) meegedeeld. De coach is gerechtigd om gedurende het kalenderjaar een tariefwijziging door te voeren. Dit geldt niet voor reeds lopende trajecten, offertes en overeenkomsten.
 6. Betaling
  Tenzij anders is overeengekomen, worden de sessies achteraf gefactureerd en binnen 7 dagen voldaan. Indien gewenst kan er i.p.v. een factuur na de sessie een betaalverzoek (zgn. Tikkie) worden verstuurd die direct kan worden voldaan. Betaling geschiedt via bankoverschrijving op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur.Voor trajecten ontvangt de opdrachtgever na het maken van de eerste afspraak de factuur per e-mail. De termijn van de betaling staat vermeld op de factuur. Indien het traject in termijnen wordt betaald, dienen de facturen op de afgesproken termijn te worden betaald zoals is aangeven bij de traject omschrijving en in de bevestiging per mail is opgenomen.
 7. Overmacht
  Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de coach geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de coach niet in staat is de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen. De coach heeft het recht de afgesproken coachsessie in het geval van overmacht te verplaatsen of te annuleren.
 8. Verhindering cliënt
  Indien de cliënt verhindert is, dient dit door de cliënt zo spoedig mogelijk aan de coach te worden doorgegeven. Een geplande coachsessie dient minimaal 24 uur van te voren per telefoon, whatsapp of per e-mail te worden afgezegd. De coach bevestigt de afzegging altijd per e-mail/whatsapp. Bij afzegging binnen 24 uur vóór aanvang van de coachsessie is Comedi Coaching gerechtigd de afgesproken kosten voor de coachsessie volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Aangeschafte cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd, de cadeaubon overdragen aan een andere persoon is wel mogelijk.
 9. Annulering en verplaatsing door coach
  9.1 Comedi Coaching heeft het recht om een coachsessie te annuleren. Comedi Coaching zal de door opdrachtgever betaalde kosten indien vooraf betaald in dat geval binnen 14 dagen terugbetalen.
  9.2 Comedi Coaching heeft het recht om de aanvangstijd, datum en/of locatie van een coachsessie te wijzigen, dit is altijd in overleg met de cliënt/opdrachtgever.
 10. Geheimhouding
  De coach en de cliënt zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun coachingstraject van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.Training
 11. Aanmelding
  Een persoon kan zich aanmelden voor een training of workshop van Comedi Coaching via het inschrijfformulier van de betreffende training op www.comedi-coaching.nl, per e-mail via simone@comedi.nl of via Whatsapp. Indien Comedi Coaching de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk/per e-mail/per Whatsapp bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de training of workshop tot stand. Comedi Coaching heeft het recht om, al dan niet onder opgave van redenen, deelname van deelnemer te weigeren. Comedi Coaching zal dan de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten van de niet genoten trainingsdag(en) binnen 14 dagen restitueren.
 12. Betaling
  Na het tot stand komen van de overeenkomst ontvangt de opdrachtgever een factuur voor de kosten van deelname van de deelnemer aan de training of workshop. Voor de factuur geldt een betalingstermijn van 7 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Deelname aan de training kan pas plaatsvinden na betaling van het volledige bedrag van de factuur, tenzij anders is overeengekomen.
 13. Annulering
  Indien blijkt dat er voor een bepaalde training of workshop onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan Comedi Coaching besluiten de training of workshop te annuleren of te verplaatsen. Ook is Comedi Coaching gerechtigd om de locatie van de training te wijzigen indien er meer of minder deelnemers zijn aangemeld. Deelnemers worden hierover tijdig per e-mail geïnformeerd en het reeds betaalde bedrag wordt in geval van annulering binnen 14 dagen gerestitueerd. Annulering door een deelnemer dient altijd per e-mail te geschieden. Annuleringskosten:
  Tot 3 weken voor aanvang van de training of workshop: kosteloos
  Tussen 3 en 1 weken voor aanvang van de training: 20%
  1 week voor aanvang van de training: 50%
  Minder dan 48 uur voor aanvang van de training 100%
 14. Aansprakelijkheid en veiligheid
  14.1 Comedi Coaching spant zich in om de gegeven coaching of training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
  14.2 Comedi Coaching is tegenover opdrachtgever/cliënt/deelnemer en derden slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag van de opdrachtgever/cliënt/deelnemer gedeclareerde en door opdrachtgever/cliënt/deelnemer betaalde kosten van de training of coachsessie per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
  14.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
  14.4 Comedi Coaching is ervaren in het begeleiden van individuen, groepen en paarden en heeft de veiligheid en integriteit van de cliënt/deelnemers hoog in het vaandel staan. Echter, de cliënt/deelnemers is/zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en veiligheid.14.5 Comedi Coaching is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, cliënt, deelnemer of een derde de mogelijkheid heeft een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.14.6 Claims in verband met een vermoedelijke aansprakelijkheid van Comedi Coaching dienen schriftelijk te worden ingediend.
 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  15.1 Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/cliënt/deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
  15.2 Eventuele geschillen worden uitsluitend ter beoordeling aan de rechtbank Utrecht, locatie Utrecht, voorgelegd.
 16. KlachtenprocedureIndien de opdrachtgever/cliënt/deelnemer een klacht heeft over Comedi Coaching, wordt verwezen naar de klachtenprocedure die te vinden is op www.comedi-coaching.nl/klachtenregelement.
 17. Vertrouwelijkheid
  17.1 Door opdrachtgever/cliënt/deelnemer verstrekte informatie wordt door Comedi Coaching vertrouwelijk behandeld.
  17.2 Opdrachtgever/cliënt/deelnemer is gehouden alle tijdens de coaching en training verkregen informatie, ongeacht van wie die afkomstig is, volstrekt vertrouwelijk te behandelen.
 18. Informatie op de website, de folders en andere uitingen van Comedi Coaching
  De informatie op www.comedi-coaching.nl en/of in de folders en andere uitingen van Comedi Coaching is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat de informatie te allen tijde volledig en juist is. Aan de informatie op de website en/of in de folders en andere uitingen kunnen geen rechten worden ontleend.
 19. Auteurs- en/of eigendomsrecht
  19.1 Het auteursrecht van de trainingen/workshops/e-books/website berust bij Comedi Coaching.
  19.2 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Comedi Coaching is opdrachtgever/cliënt/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte lesmateriaal, aantekeningen en/of informatie uit de readers en/of de website en/of folders en andere uitingen van Comedi Coaching op welke manier dan ook te vermenigvuldigen, te openbaren, te verspreiden en/of anderszins aan derden te verstrekken.
  19.3 De eigendomsrechten van het gebruikte trainingsmateriaal zijn en blijven eigendom van Comedi Coaching.
 20. Wijzigingen
  Comedi Coaching behoudt zich het recht om haar algemene voorwaarden aan te passen. Op de website staat altijd de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden
Chat openen
Wat leuk dat je op mijn website kijkt. Kan ik je ergens mee helpen?

Help je hart helen

download het e-book over het hart chakra

 • Door het downloaden van dit e-book geef je toestemming aan Comedi Coaching om je gegevens te verwerken conform het Privacy Statement zoals staat vermeld op deze website.