Privacybeleid Comedi Coaching

Over het privacybeleid

Simone Kornalijnslijper (Comedi Coaching) geeft veel om je privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over je en je gebruik van mijn diensten heb verzameld. Ik stel je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Comedi Coaching. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 13/04/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over je door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik aan je je uit op welke wijze ik je gegevens opsla en hoe ik deze tegen misbruik bescherm en welke rechten je hebt met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen heeft over dit privacybeleid kun je contact me mij opnemen, je vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze ik je gegevens verwerk, waar deze worden opgeslagen, welke beveiligingstechnieken worden gebruikt en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Beheer website

De website is in eigen beheer. Persoonsgegevens die je achterlaat via de verschillende (contact)formulieren of op andere wijze via deze website worden in het beheerdersgedeelte van de website opgeslagen en/of doorgestuurd naar een extern e-mail programma. Comedi Coaching zal je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. De website wordt gehost bij KeurigOnline, zij zijn verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL- encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Door de webhost worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting

Ik neem webhosting- en e-maildiensten af van KeurigOnline. KeurigOnline verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. KeurigOnline heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. KeurigOnline is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Alle bevestigingsmails die je ontvangt van mijn website en webformulieren worden verzonden via de servers van KeurigOnline. KeurigOnline zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Ik verstuur inspiratie mails vanuit ActiveCampaign. Alle e-mails worden verstuurd vanuit het e-mail adres simone@comedi.nl. Onderaan mijn inspiratie mails staat een link om je uit te schrijven. Als je hier op klikt zal je geen inspiratie mails meer ontvangen.

Je persoonsgegevens worden door KeurigOnline en ActiveCampaign beveiligd opgeslagen. KeurigOnline maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

KeurigOnline

Ik maak voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van KeurigOnline. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van je en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. KeurigOnline heeft geen toegang tot mijn postvak en ik behandel al mijn e-mailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Ik gebruik je gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Ik gebruik je gegevens niet voor (gerichte) marketing zonder dat je mij daar toestemming voor hebt gegeven, zoals bij de inspiratie mails en andere mails of downloads waarvoor je je e-mail adres hebt ingevuld. Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om - anders dan op je verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vraag ik hiervoor expliciet je toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij en wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn websites worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Simone Kornalijnslijper van Comedi Coaching op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen je gegevens te delen, maar ik zal mij binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Ik bewaar je gegevens zolang je cliënt of klant van mij bent. Dit betekent dat ik je persoonlijke gegevens bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar het bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik je vragen je te legitimeren. Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die ik binnen mijn systemen hanteer.
Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk (of laat verwerken) en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij doen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk (of laat verwerken) en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking aan mij doen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk (of laat verwerken) die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking aan mij doen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk (of laat verwerken) en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking aan mij doen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens ik over je heb verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je het in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Simone Kornalijnslijper van Comedi Coaching. Als je bezwaar maakt staak ik onmiddellijk de gegevensverwerking in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik verwerk (of laat verwerken) aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met mij op.

Cookies Google Analytics

Via mijn websites worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebrjeiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. Momenteel gebruik ik cookies van ActiveCampaign en Facebook advertentie cookies. Cookies kun je altijd wissen in je browser en uitschakelen in de cookiemelding die verschijnt als je mijn website voor het eerst opent.

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerk, dan breng ik je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens Comedi Coaching

Contactpersonen voor privacyzaken
Simone Kornalijnslijper
E-mail: simone@comedi.nl

Telefoon: 06-24920623

Chat openen
Wat leuk dat je op mijn website kijkt. Kan ik je ergens mee helpen?

Help je hart helen

download het e-book over het hart chakra

  • Door het downloaden van dit e-book geef je toestemming aan Comedi Coaching om je gegevens te verwerken conform het Privacy Statement zoals staat vermeld op deze website.